สมาคมคนตาบอดจังหวัดสระแก้ว : Sakaeo Province Association Of The Blind

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

ประวัติความเป็นมา
 


ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา สมาคมคนตาบอดจังหวัดสระแก้ว

กว่าจะเป็น.......สมาคมฯ

                การรวมตัวของคนตาบอดในจังหวัดสระแก้ว นำไปสู่การเป็นองค์กรนิติบุคคล  จากแนวความคิดและนโยบายของคุณศิลปชัย  วัชรชวกุล ผู้แทนคนตาบอดประจำจังหวัดสระแก้ว ในนามสมาคนคนตาบอดแห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2541 ภายใต้กรอบความคิด และนโยบายสำรวจชุมชนขุดค้นหาคนตาบอดในจังหวัด เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2541 ได้ประสบกับปัญหาญาติของคนตาบอดในพื้นที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิอันพึงมีพึงได้ตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ซึ่งในปัจจุบันแก้ไขเป็นพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และไม่กล้าที่จะให้คนตาบอดออกมาเผชิญกับโลกภายนอก โลกแห่งความเป็นจริง  เพราะคนส่วนใหญ่คิดว่าคนตาบอดเป็นภาระต่อสังคม  กลัวว่าจะออกไปแล้วทำให้คนอื่น ๆ หรือคนรอบข้างเดือดร้อน

จึงได้เป็นจุดเริ่มต้นโครงการสัมมนาคนตาบอด ญาติและผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 21 -22 มีนาคม 2542 ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน จังหวัดสระแก้ว ทำให้คนตาบอดในพื้นที่เกิดการรวมตัวก่อตั้งเป็นชมรม และเลือกตั้งประธานชมรมคนตาบอดจังหวัดสระแก้ว ซึ่งสมาชิกชมรมให้ความไว้วางใจคุณศิลปชัย วัชรชวกุล เป็นผู้นำสูงสุดเพื่อเริ่มต้นนำพาความเจริญ รุ่งเรืองมาสู่พี่น้องคนตาบอด

วัตถุประสงค์หลักในการก่อตั้งเป็นชมรม คือ

1. เพื่อการรวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนตาบอดในสระแก้ว

2. เพื่อร่วมกันพิทักษ์และรักษาสิทธิอันพึงมีพึงได้โดยชอบธรรมของคนตาบอด

3. เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสร้างให้คนตาบอดที่ยังขาดโอกาสในสังคมได้มีส่วนร่วมทางสังคมและมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

           โครงการแรกของการเป็นชมรมคือ โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดในจังหวัดสระแก้ว เปิดอบรมเมื่อ วันที่ 19 ตุลาคม 2542 มีกิจกรรมดังนี้

1. ฝึกอบรมการใช้ไม้เท้าขาวอย่างถูกต้อง และการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน

2. ฝึกอบรมการเขียน อ่านอักษรเบรลล์

3. ฝึกอบรมอาชีพนวดแผนไทย หลักสูตร 300 ชั่วโมง

                หลังจากจบโครงการแรกผลตอบรับจากคนตาบอดและญาติ ดีเกินความคาดหมายทำให้เป็นแรงผลักดันที่ดีจึงเกิดโครงการที่ 2 ขึ้น เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2543 โดยมีการฝึกอบรมเช่นเดียวกับโครงการแรก

เมื่อคนตาบอดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในเบื้องต้น ทำให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้  ชมรมจึงได้ประสานงานกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอเมืองสระแก้ว เพื่อขอเปิดกลุ่มนักศึกษาคนตาบอดให้ได้เรียนหนังสือขั้นพื้นฐานโดยเปิดห้องเรียน ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 22 มีนาคม 2544 ประธานคนแรกของชมรมหมดวาระในการดำรงตำแหน่ง จึงได้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ คุณสุนทร เศษโถ ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานชมรมคนตาบอดจังหวัดสระแก้ว เป็นคนที่ 2 และหลังจากดำรงตำแหน่งครบตามวาระ สมาชิกชมรมได้ให้ความไว้วางใจคุณศิลปชัย วัชรชวกุล กลับมาดำรงตำแหน่งประธานชมรมอีกครั้ง

            เมื่อคุณศิลปชัย  วัชรชวกุล  ได้กลับเข้ามาทำงานด้านการช่วยเหลือพี่น้องคนตาบอดในจังหวัดสระแก้ว  จึงเกิดแนวคิดจดทะเบียนจัดตั้งเป็นองค์กรนิติบุคคลขึ้น  เนื่องจากการทำงานในนามชมรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด  ไม่ค่อยได้รับการยอมรับหรือความเชื่อถือจากหน่วยงานอื่น  การจัดหางบประมาณก็เป็นไปได้ยาก นอกจากหน่วยงานที่เชื่อในตัวผู้นำชมรมว่าสามารถทำงานให้เป็นรูปธรรมจริง ๆ เท่านั้นที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ และคนตาบอดทุกคนที่อาสาเข้ามาทำงานในชมรมมีเพียงหนึ่งสมอง สองมือ เปรียบเสมือนรถที่ไม่มีน้ำมัน

คนตาบอดออกมารวมตัวเป็นสังคมของคนตาบอด เพื่อสร้างโอกาส ทางด้านการศึกษา การฝึกอาชีพและฟื้นฟูสมรถถภาพ เพื่อให้คนตาบอดสามารถพึ่งตนเองได้ ลดการเป็นภาระของสังคมและครอบครัว เพื่อ ให้สังคมรู้ว่าคนตาบอดก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเพียงแต่สภาพร่างกายมีข้อจำกัด และแค่มองไม่ให้เท่านั้นเอง  นอกนั้นก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันเลย  เพื่อให้สังคมนี้มีพื้นที่ให้คนตาบอดได้ยืน การรวมกลุ่มของคนตาบอด เริ่มจากจำนวนไม่มาก จากการเริ่มต้นทำงานและลงสำรวจค้นหาคนตาบอดในพื้นที่ต่างๆ ทำให้ได้ประสบปัญหาและอุปสรรค ความต้องการของคนตาบอดในแต่ละท้องถิ่น ที่ยังไม่ได้รับการฟื้นฟู ทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ การส่งเสริมทางด้านการประกอบอาชีพของคนตาบอด ตลอดจนการมีส่วนร่วมในชุมชน เป็นพลเมืองที่มีศักยภาพ จึงเห็นว่าหากยังคงเป็นชมรมการพัฒนาและช่วยเหลือคนตาบอดไม่ทั่วถึงอย่างแน่นอนด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณ จึงมีแนวคิดในการขยายโอกาส ให้กับคนตาบอดจึงมีมติร่วมกันจัดตั้งองค์กรนิติบุคคลขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนและประสานงานในนาม สมาคมคนตาบอดจังหวัดสระแก้วและได้รับใบอนุญาตการจดทะเบียนสมาคมฯ จากผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2547   โดยคุณศิลปชัย วัชรชวกุล ตำแหน่ง นายกสมาคมฯ

วัตถุประสงค์ของสมาคมคนตาบอดจังหวัดสระแก้ว

1.  เพื่อประสานงานและร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน (ทั้งในและนอกจังหวัด)       เพื่อให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูและพัฒนาคนตาบอดในจังหวัดสระแก้ว         

              2.  ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ในการยกระดับและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนตาบอดทั่วทั้งจังหวัด ใน         ด้านการศึกษา  อาชีพ  เศรษฐกิจ  สถานภาพทางสังคมและอื่นๆ

              3. จัดสวัสดิการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้แก่สมาชิกและจำหน่ายสลากทุกประเภท  ที่สำนักงาน            สลากกินแบ่งรัฐบาล หรือรัฐบาลพิมพ์ออกจำหน่าย  รวมทั้งร่วมกันแก้ไขปัญหาและขจัดอุปสรรค     ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกลุ่มคนตาบอด                

                4. ส่งเสริมความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างคนตาบอดและบุคคลทั่วไป

                5. ร่วมกันรักษาสิทธิและหน้าที่อันพึงมีพึงได้ตามกฎหมาย

                6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ   เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องตลอดจนความ      เข้าใจอันดีของการอยู่ร่วมกันในสังคมระหว่างคนตาบอดกับบุคคลทั่วไป

                7. เผยแพร่ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับคนตาบอดต่อสังคม  เพื่อให้เกิดความเข้าใจและทัศนคติที่             ถูกต้อง